mooinvestorz

Thu Jun 30, 2016 3:01 pm

34,035 Views

รู้หรือไม่ : เงินปันผลก็สามารถขอคืนภาษีได้ด้วย

ทุกท่านส่วนใหญ่ ณ ตอนนี้คงจะมีหุ้นอยู่ในมือกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วแต่ละท่านที่ถือหุ้นของแต่ละบริษัทก็ต้องเคยได้หุ้นปันผลกันมาบ้าง แล้งพอจะทราบไหมคะ ว่าหุ้นปันผลที่เราได้เนี่ย สามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้! ซึ่งมีอยู่ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 119/2545 ค่ะ


โดยหุ้นปันผลก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั้นก็คือ
1. กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่ได้รับ BOI)
- ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหักในอัตรา 10%
- ภาษีสิ้นปี : สามารถเลือกดําเนินการได้ 2 วิธี
(1.) ยินยอมให้หักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตรา 10% นําเงินปันผลทีได้รับในปีนั้นมาคํานวณเพือเสียภาษีตอนสิ้นปี
(2.) นําเงินปนผลทีได้รับทั้งสิ้นในปีนั้น มาคํานวณภาษีรวมกับเงินได้ ประเภทอื่น ซึงผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปันผล
2. กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- ภาษี ณ ที่จ่าย : ไม่ถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
- ภาษีสิ้นปี : ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนําเงินปันผลทีได้รับในปีนัันมาคํานวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี และไม่ได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปันผล
(ที่มา : SET)

อ่าวแล้วเราจะขอคืนยังไงละ ?
วิธีการขอคืนก็ง่ายมากๆ ค่ะ ทุกๆ สิ้นปีเราต้องทำการยื่นแบบภงด. 90/91 กันใช่ไหมคะ นั้นแหละที่ที่เราจะสามารถขอภาษีเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ เพราะเงินปันผลจากหุ้นนั้นถือได้ว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4)ค่ะ ซึ่งวิธีการคำนวณภาษีเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น วันนี้ Admin ก็มีสูตรมาให้ทุกท่านด้วยเช่นกัน ซึ่งสูตรมีอยู่ว่า " เครดิตภาษีเงินปันผล= มูลค่าปันผล x [อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผล ÷ (100–อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)] " เห็นแค่สูตรก็อาจจะยังงงๆ กันอยู่ใช่ไหมคะ Admin ก็ได้เอาตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้คิดตามกันด้วยค่ะ :)

ตัวอย่าง นาย ก รับเงินปันผลจากบริษัท ร่ำรวย จ้ากัด (มหาชน)จ้านวน 5,000 บาท โดยบริษัท ร้ำรวย จ้ากัด (มหาชน) จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ของก้าไรสุทธิ ดังนั้น
เครดิตภาษีเงินปันผล= 5,000 x [(23) ÷ (100-23)]= 1,493.51 บาท เป็นต้นค่ะ


หรือหากไม่อยากคำนวนให้ยุ่งยากหลายตลบ Admin ก็นำตารางวิธีคำนวนมาให้ดูด้วยนะคะ :)

อัตราภาษีนิติบุคคลอัตราเครดิตภาษีที่ใช้คำนวณ
15%15 ÷ 85
20%20 ÷ 80
23%23 ÷ 77
25%25 ÷ 75
30%30 ÷ 70

(ที่มา : เงินปันผล
ปล. เวลาคำนวณต้องเอาเงินปันผลจากทุกหุ้นภายในปีนั้นมาคำนวนนะคะ ห้ามเลือกเฉพาะบางตัว

นอกจากนี้แล้วเครดิตภาษีเงินปันผลถือได้ว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) ด้วยแล้ว เราก็ต้องนำเครดิตภาษีเงินปันผลมาคำนวณออกมาเป็นเงินได้ก่อน เราถึงจะนำมาใช้ได้ โดยมีสูตรอยู่ว่า " เงินได้ = เงินปันผล + เครดิตภาษีเงินปันผล "
(ที่มา : iTax)

ส่วนวิธีการยื่นนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ ขอคืนภาษีเครดิตภาษีเงินปันผลภายใน 3 วินาที!!

แล้วถ้าเราจำไม่ได้ว่าเราได้เงินปันผลเท่าไรในปีนั้นๆ เราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Investor Portal นั้นเองค่ะ และ Admin ก็ยังนำวิธีการใช้ผ่านรูปภาพมาฝากด้วยเหมือนกันะคะ

ซึ่งการที่เราได้เครดิตภาษีเงินปันผลก็เพราะบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยปันออกมาจากกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ ซึ่งกำไรส่วนนี้ได้ผ่านการเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลไปแล้ว โดยเสียในอัตราที่แตกต่างกันไป แล้วแต่บริษัท เช่น 50%, 40%, 30%, 20%, 10% เป็นต้น ทีนี้เวลาที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมา ทางรัฐบาลจะมีการหักภาษี ณ. ที่จ่ายอีก 10% กลายเป็นว่าผู้ถือหุ้น เสียภาษีซ้ำ 2 รอบ รอบแรก เสียภาษีจากกำไรที่บริษัทที่ตนเป็นเจ้าของทำได้ รอบที่ 2 โดนหัก ณ ที่จ่าย ตอนที่ได้รับเงินมา

นั้นจึงเป็นเหตุให้การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนเกิดขึ้น เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการที่จะเรียกคืนภาษีที่ตนเองเสียเกินไปกลับมา โดยการให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ หลังจากหักภาษีแล้ว ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับ (นั่นก็คือ ตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่) มารวมคิดเป็นรายได้ของผู้ถือหุ้น แล้วก็คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปตามปกติ ถ้าภาษีที่คิดได้ น้อยกว่าที่เสียไปแล้ว (ทั้ง 2 ต่อรวมกัน) ผู้ถือหุ้นก็สามารถเรียกภาษีส่วนที่ผู้ถือหุ้นเสียเกินไปกลับมาได้

แล้วจริงๆ แล้วเราจำเป็นต้องขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนหรือเปล่า
Admin ก็ได้นำเทคนิคคร่าวๆ จาก SET โดยเทคนิคมีอยู่ว่า… จะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ ให้ดูจากเงินได้สุทธิทีต้องเสียภาษี หากใครมีเงินได้สุทธิอยู่ในขั้นทีได้รับยกเว้นภาษี หรือเสียภาษีในอัตราทีต่ำกว่า 30% ควรเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลเนืองจากมีโอกาสได้รับเงินภาษีคืนนั้นเองค่ะ หรืออาจจะใช้วิธีการดูแบบนี้ก็ได้นะคะ
ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา > อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท => "ไม่ควรใช้ เครดิตภาษีเงินปันผล"
ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา < อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท => "ควรใช้ เครดิตภาษีเงินปันผล"

แต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องคำนวนให้ดีๆ นะคะ จากที่ได้เงินคืนอาจจะเป็นเสียภาษีเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้ ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะ

นอกจากนี้แล้วเงินปันผลที่ได้รับมาจากหุ้น สามารถทำการเครดิตภาษีเงินปันผลได้ทั้งหมดเลยหรือไม่
ไม่ได้นะคะ เพราะจะมีเงินปันผลบางจำพวก ที่ปันออกมาจากกำไรประเภทที่ รัฐไม่อนุญาตให้ทำการเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งก็คือ บริษัทที่ไม่ได้เสียภาษี โดยบริษัทนั้นอาจจะเป็นกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือบริษัทยังอยู่ในช่วงเวลายกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งโดยปกติแล้ว ในเอกสารที่ส่งมาแจ้งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะมีการจำแนกไว้แล้วว่า เงินปันผลส่วนใดที่มาจากกำไรที่เครดิตภาษีเงินปันผลได้ และ ส่วนใดที่เครดิตไม่ได้ โดยสำหรับส่วนที่เครดิตได้ ก็จะมีการแจ้งไว้ด้วยว่า ปันมาจากกำไรส่วนที่บริษัทเสียภาษีกี่ % เพื่อช่วยให้เราสามารถนำไปคำนวณเครดิตภาษีได้ต่อไป

ยังไงก็แล้วแต่ การเสียภาษีก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเราๆ ทุกคน ยังไงก็อย่าลืมเสียภาษีกันทุกปีนะคะ :)

#investor
#investorz
#การลงทุน
#หุ้น
#ภาษี
___________________________________________________________________________________________________
Chart ฟรี ใช้งานง่าย สบายตา ใช้ http://www.investorz.com
Chart สวย อุปกรณ์ครบครัน Realtime Data ใช้ http://www.investorz.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there are 0 users online :: 0 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 67 on Thu Jun 04, 2020 12:36 pm

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 0 guests